ΝΕΑ ΓΗ
ΝΕΑ ΓΗ
To έργο "ΝΕΑ ΓΗ" συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από Εθνικούς πόρους.
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ BARCODE ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΓΗ

To παρόν έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας
Ηπείρου, προβλέπει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος
γεωμορφολογίας και παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή.

Το έργο στηρίζεται πάνω σε μια καινοτόμα βάση στοιχείων αναφοράς στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα
της σύγχρονης γεωργικής έρευνας, τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Καλλιέργειας.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου προβλέπει τη συγκέντρωση
αρχικού πληροφοριακού υλικού καθώς και την ανάπτυξη συνόλου καινοτόμων εφαρμογών για την αξιοποίηση,
την έκδοση, και τη με βέλτιστο κόστος επικαιροποίηση και επαύξηση των στοιχείων στο μέλλον.
Το συνολικό σχέδιο προβλέπει:

bullet Την εκπόνηση δέσμης μελετών οι οποίες αφορούν στα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών και των ζωικών
εκμεταλλεύσεων της περιφέρειας

bullet Τη δημιουργία κεντρικού συστήματος γεωδαιτικής πληροφορίας πολλαπλών στρωμάτων (multi-layered GIS)
πάνω στο οποίο θα γαιοαναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την φυτική και ζωική παραγωγή

bullet Τη συλλογή και καταχώρηση στοιχείων που αφορούν τη σύσταση εδάφους και υπεδάφους

bullet Την ανάπτυξη εφαρμογών για την στήριξη της λήψης αποφάσεων και την έκδοση στοιχείων ανά
καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο

2008 © Τ.Ε.Ι. Ηπείρου